facebook web

Vad vi gör

ENERGA Finance AB (publ) bildades 2012 som ett publikt aktiebolag enligt Konungariket Sveriges lagstiftning med registreringsnummer 556898-6862. Bolaget har sitt säte i Konungariket Sverige. Bolagets registrerade säte befinner sig i Stockholm. ENERGA Finance AB är ett helägt dotterbolag till Energa SA som är ledande enhet i ett polskt holdingbolag inom energisektorn.

Koncernen ENERGA är ett av de tre största energibolagen verksamma i Polen. Koncernens kärnverksamhet innebär distribution, produktion och försäljning av el och värme. Koncernen levererar el till över 2,9 miljoner privat- och företagskunder. Vi överför 21,5 TWh el per år via över 184 tusen km kraftledningar. Distributionsnätet täcker nästan 75 tusen km2, vilket ungefär motsvarar 24% av landets yta. Koncernen är en av de fyra största elleverantörerna i Polen. ENERGA SA är noterat på Warszawabörsen sedan 2013.

ENERGA Finance AB är koncernens enda utländska finansieringsenhet. Med stöd av Energakoncernens ekonomiska styrka fokuserar företaget på:

  • Att föra ett nära samarbete med företag som tillhör Energakoncernen avseende att identifiera finansiella behov och organisera finansiering på internationella marknader
  • Att erbjuda koncernen tillgång till en relativt konkurrenskraftig och diversifierad finansieringskälla, främst från emission av euroobligationer
  • Säker och diversifierad investering av kontanta överskott på internationella marknader,
  • Professionell marknadsanalys avseende det breda utbudet av finansierings- och investeringsmöjligheter.

ENERGA Finance AB erhåller finansiering på internationella marknader och lånar sedan pengar till andra koncernföretag genom gränsöverskridande koncernlån, samtidigt som man aktivt hanterar överskottskassan genom kortfristiga likvida placeringar.
 Bolaget är verksamt på euroobligationsmarknaden genom Euro Medium Term Note-programmet upprättat den 15 november 2012 och två följande emissionsrundor:

  • 500 m EUR med kupongränta på 3,25%, emitterade 2013 med 7-årig tenor
  • 300 m EUR med kupongränta på 2,125%, emitterade 2017 med 10-årig tenor

Energakoncernen är utsatt för traditionella affärsrisker som har samband med global ekonomisk utveckling, valutafluktuationer, likviditetsnivå på marknaden och regulatoriskt landskap.

ENERGA Finance AB hanterar också aktivt överskottskassan genom diverse kortfristiga likvida investeringar. ENERGA Finance AB övervakar internationella finansmarknader, tillhandahåller finansiering, utför kontanthantering och handhar alla aspekter av finansförvaltning i enlighet med Energakoncernens policyer. Bolaget är också ansvarigt för att bygga bank- och kapitalförvaltarnas relationer samt få stöd från lokala skatterådgivnings-, revisions-, redovisnings- och juridiktjänster.

ENERGAKONCERNENS INTERNATIONELLA VERKSAMHET PÅ FINANSMARKNADER

Energa Finance AB har nyligen utfärdat euroobligationer för ett nominellt belopp om 300 miljoner euro med kupongränta på 2,125% och 10 års löptid. Eftersom bolaget Energa Finance AB bär ansvar för att organisera kostnadseffektiv och konkurrenskraftig finansiering för Energakoncernen planerar det att svara på dess enheters behov genom att bevilja koncerninterna lån.

Energakoncernens närvaro på internationella finansieringsmarknader följer av koncernens långsiktiga strategi inriktad på att sänka de externa finansieringskostnaderna genom att öka tillgången till internationella investerare som vill investera i Energa Group, istället för att begränsa sig till inhemskt kapital. Lägre finansieringskostnader ger koncernen möjlighet att minska ytterligare finansiella kostnader och fokusera sig på sin kärnverksamhet.

Energakoncernens finansiella överskott investeras löpande på polska och internationella marknader. Beroende på de investeringsmöjligheter som koncernen identifierat investerar Energa Finance överskotten på internationella marknader, vilket ger koncernen tillgång till aktuella finansiella investeringsmöjligheter som finns på internationella marknader.

Denna strategi fokuserar på koncernens närvaro på internationella marknader och tillåter å ena sidan att minska finansieringskostnader och å andra sidan att öka investeringsmöjligheter.