Stort intresse i Energa's euroobligationer

Koncernen Energa Group har samlat in mycket attraktiv finansiering: 300 miljoner euro i form av 10-åriga euroobligationer. Efter intensiva marknadsföringsinsatser på europeiskt plan har book-building-förfarandet avslutats. Investerarintresset överskred fyra gånger antalet av de emitterade värdepappren. 

Som ett resultat av det starka investerarintresset har bok-building-förfarandet slutförts efter en kort erbjudandeperiod. I sin andra obligationsemission utfärdade Energa 10-åriga euroobligationer med ett värde om 300 miljoner euro. Över 90 procent av emissionsvärdet kommer att delas upp mellan stora, tillförlitliga institutionella investerare från Västeuropa, främst från Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Energa har lyckats uppnå mycket attraktiva emissionsvillkor: noteringsavkastningen kommer att vara 2,25 procent och kupongräntan på 2,25 är bland de lägsta finansieringskostnaderna i Central- och Östeuropa avseende 10-åriga löptider. Euroobligationerna kommer att utfärdas av koncernens svenska dotterbolag Energa Finance AB och garanteras av Energa SA. Emissionen kommer att registreras och noteras på Luxemburgbörsen.

Denna transaktion kommer att slutföras villkorat bland annat av att ett teckningsavtal ingåtts. Slutlig avräkning av transaktionen kommer att äga rum den 7 mars 2017.

Medel från emissionen som planeras vara klara redan i Q1 kommer främst att avsättas för investeringar inom distributionsområdet och allmänna företagsbehov. De kommer att stödja genomförandet av Energakoncernens strategi för åren 2016-2025 som antar att över 60 procent av kapitalutgifterna avsätts för utveckling och modernisering av distributionsnätet. Huvudantagandet i koncernens utvecklingsplan är att driva projekt där koncernens finansiella säkerhet bibehålls och skuldsättningen hålls på en acceptabel nivå.

 - Förra veckan höll vi investerarmöten som en del av vår europeiska marknadsföringskampanj. Resultaten är optimistiska. Vi har precis avslutat book-building-förfarandet med över 130 lämnade investerarerbjudanden som drygt fyra gånger överskridit emissionsvärdet. 90 procent av emissionsvolymen kommer från investeringsfonder, försäkringsbolag och pensionsfonder. Jag är glad att vi har kompletterat detta viktiga skede för Energa Group. De medel som samlats in från obligationsemissionen kommer att avsättas för genomförande av Energakoncernens strategi, bland annat för insatser som syftar till att behålla vår ledande ställning inom RES samt för investeringar inom distributionsområdet. Vi tänker dock inte vila på lagrarna. Nu väntar vidare utmaningar. Vi ska fullborda emissionen av hybridobligationer i samarbete med Europeiska investeringsbanken, vilket kommer att dedikeras för utveckling av distributionsnätet som bland annat ska omfatta mätarbyte hos alla våra kunder där mätare ersätts med smarta enheter som möjliggör fjärravläsning ’ – meddelar Jacek Kościelniak, Energa SA:s vice president för ekonomiska frågor.

Emissionen kommer att ske inom ramen för EMTN-programmet (Euro Medium Term Notes) som inrättades 2012 och uppdaterades till 1 miljard euro i februari 2017. I mars 2013 genomförde Energa Finance AB den första emissionen av euroobligationer med ett totalt värde på 500 euro och 7 års löptid. Obligationerna väckte stort intresse bland investerare och Energa lyckades uppnå mycket förmånliga emissionsvillkor: kupongräntan låg på 3,25 procent.

Den 9 februari 2017 upprätthöll ratinginstitutet Moody’s de långsiktiga betygen för Energa SA samt för programmet etablerat av Energa Finance AB (publ) på befintlig nivå, Baa1. Utsikterna för betygen är stabila. Ratinginstitutet motiverade sitt beslut med att en stor andel av koncernens resultat härstammar från reglerat distributionssegment. Transparenta kassaflöden inom detta segment har positiv inverkan på Energakoncernens kreditprofil. De mildrar också de risker som följer av genomförandet av investeringsprogrammet uppdaterat i slutet av 2016, bl a risken för ökad skuldsättningsgrad. Samtidigt antar ratingfirman Moody's i sin bedömning att Energakoncernen inte kommer att bedriva några större förvärv som på ett betydligt sätt skulle överstiga den nivå på kapitalutgifter som godkänts i koncernens uppdaterade strategi. De stabila utsikterna för betygen återspeglar ratinginstitutets förväntningar på att Energa trots ogynnsamma marknadsfaktorer, såsom låga elpriser och minskat stöd för förnybara energikällor, ändå lyckas hålla sin skuldsättning på en säker nivå.

Det uppdaterade Euronote-emissionsprogrammet är en fortsättning på finansieringsstrategin som går ut på att diversifiera kapitalkällorna. Utöver standardbanklån från polska banker består Koncernens skuldportfölj av en obligationsemission på hemmamarknaden, Euronote-emissioner samt ett antal uppkomna långfristiga kreditförpliktelser hos internationella institutioner: EIB, EBRD och NIB. För närvarande arbetar företaget kring emissionen av hybridobligationer i samarbete med EIB.

Energakoncernen är en av de fyra största elbolagen i Polen och samtidigt marknadsledare när det gäller andelen el som erhålls från förnybara källor. Koncernens kärnverksamhet omfattar distribution, produktion och försäljning av el. Koncernen levererar och säljer el till 2,9 miljoner kunder, både hushåll och företag.

Energakoncernen är Polens tredje största integrerade distributionssystemoperatör (DSO) med avseende på energiförsörjningsvolym. Distributionsnätet består av kraftledningar på totalt drygt 184 tusen km och täcker nästan 75 tusen km2, dvs ca 24% av landets yta.